04 – ANLAGE 3 – VHB Strasburg final angepasst Strasburg PV GmbH