JADI Bau GmbH

Karsten Jahnke
Bahnhofstraße 16
17335 Strasburg (Um.)
Tel.: 039753 20831
Fax: 039753 20832
E-Mail: jadi-bau@t-online.de